مأموریت و چشم انداز

مأموریت‌ها:

ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مناسب (آب، برق، گاز، مخابرات، جاده، ‌راه‌آهن، پساب انسانی و پساب صنعتی و...) جهت استقرار صنایع مختلف.

شناسایی و جذب سرمایه‌های سرگردان در جامعه.

شناسایی و جذب سرمایه‌گذاران با نگاه تولیدی - خدماتی.

ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای واحدهای مستقر.

ایجاد امکانات زیربنایی مناسب جهت استقرار کارکنان حال و آینده.

شناسایی، ایجاد و تکمیل زنجیره‌های تأمین و زنجیره‌های ارزش.

استقرار نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تمامی واحدهای مستقر در پهنه نیزار.

ایجاد روحیه مسئولیت‌پذیری و تعهد با تکیه بر مسئولیت‌های اجتماعی.

جذب، آموزش و تعلیم نیروی بومی منطقه.

 چشم انداز:

تبدیل پهنه صنعتی نیزار به یکی از قطب‌های تولید صنایع بالادستی و پایین دستی صنعت فولاد کشور.

ایجاد فرصت‌های شغلی بی‌شمار (مستقیم و غیر مستقیم) برای بیش از ده هزار نفر.

آمایش و طرح تحول منطقه.