زنجیره ارزش در پهنه نیزار

در پهنه نیزار زنجیره‌های تأمین مختلفی وجود دارد. از جمله می‌توان به زنجیره تأمین فولاد از سنگ آهن تا تولید فولاد خام اشاره نمود.

 زنجیره تأمین فولاد در پهنه صنعتی نیزار

زنجیره‌های تأمین گوناگونی در بخش‌های تولید و خدمات وجود دارند که در حال شناسایی می‌باشند. مجموعه زنجیره‌های تأمین بخش عمده‌ای از زنجیره ارزش را تشکیل می‌دهند. بطور کلی انتقال محصولات و خدمات از واحدی به واحد دیگر ایجاد ارزش می‌نماید. که بخشی از این ارزش‌های بصورت محسوس و بخش دیگر بصورت نامحسوس می‌باشند.

نکته حائز اهمیت اینکه در پهنه نیزار می‌باید بر مفاهیم زنجیره ارزش و همچنین راه‌کارهای ایجاد و خلق زنجیره ارزش بیش از پیش توجه گردد.

بطور کلی این ساختار برای خلق ارزش در مجموعه تعریف می‌گردد.

زنجیره ارزش در پهنه صنعتی نیزار

بطور کلی زنجیره ارزش از دیدگاه پورتر بصورت زیر تشریح می‌گردد.

زنجیره ارزش در پهنه صنعتی نیزار از دیدگاه پورتر

با تطبیق مدل‌های فوق با پهنه نیزار در می‌یابیم که در بخش‌های اصلی و پشتیبانی دارای نقاط ضعف هستیم. بنابراین لازم است جهت ایجاد کامل زنجیره ارزش تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز آن را مورد توجه و ارزیابی قرارداده و در جهت ایجاد ساختارهای مناسب با پهنه نیزار کوشا باشیم.

نکته حائز اهمیت مشارکت همه کارکنان در ایجاد خلق ارزش می‌باشد. بنابراین بکارگیری همه استعدادها در جهت نیل به این هدف مهم باید بکار گرفته شود.