مراسم معارفه دکتر سبحانی مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان

بسمه تعالی

متن سخنرانی آقای مهندس عرفانیان در مراسم معارفه آقای دکتر سبحانی و تودیع آقای دکتر سمیعی نژاد در فولاد مبارکه اصفهان مورخ 92/09/14
مراسم تودیع دکتر سبحانی مدیرعامل جدید فولاد مبارکه

برپا سازی فولاد مبارکه 2 میلیون نفر ماه نیرو برده است و من 156 نفر ماه آن بوده‌ام ولی بکرات از من بعنوان مؤلف بر این طرح نام برده شده است و لذا بر من است که فلسفه طرح را بیان کنم. باشد انشاء الله پس از دست‌یابی به تألیف، مدیران، تألیف را ارتقاء بخشند.

لغت تألیف را از آن جهت بکار بردم که اعتقاد دارم ما هنوز فولاد مبارکه را برپا نکرده‌ایم بلکه مثل نماز و قرآن خوانده ایم.

در تألیف فولاد مبارکه مسائل ذیل مطرح شده است:

1- تکنولوژی هنر بکارگیری علم است و از مرزهای اعتقادی می‌گذرد لذا لازم است انقلاب اسلامی برای تشکیل حکومت اسلامی، خود، به تکنولوژی دست یابد.

2- صنعت ابزار اعتلای فرهنگ است و اگر سبب اعتلای فرهنگ اسلام نشود ضایعات آن مثل مسکرات بر منافع می‌چربد و باید از الگومراسم تودیع دکتر سبحانی مدیرعامل جدید فولاد مبارکهی زیست حذف شود. 

3- فولاد قسمتی از کاربرد آهن است و ظرفیت صنعتی شدن و رشد پایدار را دارد و اگر مورد نظر آهن باشد به استناد قرآن ابزار اقامه قسط است. لذا بر ماست تا آنجا که ممکن است و این ظرفیت در فولاد وجود دارد بعنوان ابزار اقامه قسط در ایران اسلامی پیاده گردد.

4- صنعت فولاد فرایند جامع همه صنایع است و اگر بر صنعت فولاد مسلط شویم دانش همه صنایع را داریم و خود اتکاء خواهیم شد.

5- صنعت فولاد به گوسفندی ماند که محصولش بمثابه پشگل آن است و لذا نقش این صنعت در تولید ناخالص ملی بسیار بیش از نقش محصولش خواهد بود.

در سخنرانی رئیس جمهور در افتتاح فولاد مبارکه بدین مضمون مضبوط است که:
مراسم تودیع دکتر سبحانی مدیرعامل جدید فولاد مبارکه

من روزانه در دفترم تحولات در مملکت را تحت تأثیر ساخت فولاد مبارکه می‌بینم.

6- بمنظور دستیابی به تحقق موارد ذکر شده مأموریت فولاد مبارکه بر توالی و بشرح ذیل تبیین شد:

الف - حل مشکل مسائل مملکت تا آنجا که در بضاعت ورق می‌گنجد.

ب - اولین و آخرین صنعت وارداتی باشد. انتقال تکنولوژی

ج- همه فعالیت ها اعم از تولید، خدمات، بازرگانی و غیره نشأت گرفته از برآیند نرم افزار، سخت افزار و نیروی انسانی است.

ایران 2500 سال است از برآیند نرم افزار و سخت افزار نظام شاهنشاهی و حدود یکصد سال است با وارد کردن نرم افزار و سخت افزار از غرب و شرق عالم با نیروی انسانی مردم مسلمان و یکتاپرست ایران قالب ساخته است که خروجی آن موردنظر انقلاب اسلامی نبوده است.
مراسم تودیع دکتر سبحانی مدیرعامل جدید فولاد مبارکه

و لذا قصد دارد نرم افزار و سخت افزاری جایگزین کند که بتوان از برآیند آن با نیروی انسانی مسلمان ایران محصولی منطبق بر بستر رب العالمین تولید نمود.

همه دنیای صنعتی بشرطی نرم افزار و سخت افزار خود را بصورت انبوه در جامعه بکار می‌گیرند که پایلوت آن پاسخ مثبت دهد.

اگر امروز G8 دنبال بهار عربی با امید به موفقیت است بخاطر آنست که یکصد سال است حکومتهای خود را با دموکراسی، بروکراسی، تکنولوژی که همه نرم افزار هستند اداره کرده‌اند. و ما اگر دنبال حکومت اسلامی و بیداری اسلامی هستیم باید نرم افزار و سخت افزار آن را در ملک خود پیاده کنیم و لذا محتاج پایلوت هستیم و فولاد مبارکه در تألیف پذیرای پایلوت شد. فولاد مبارکه امروز علی رغم سرآمد بودن در تولید اقتصادی، بهره وری، محیط زیست و اخذ سیمرغ های رنگارنگ و گواهی های برتری، اما از منظر پیاده سازی تألیفات فوق الذکر صفری بزرگ است. باید سرآمدی به بستر جامعه جاری شود تا فولاد مبارکه مأموریت و تألیف را پیاده کرده باشد.
مراسم تودیع دکتر سبحانی مدیرعامل جدید فولاد مبارکه

این بسترها تا سال 76 فراهم شد که عبارتند از:

شرکت توکا و اذنابش، شرکت متیل، شرکت ایریسا، شرکت ایراسکو، شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات، شرکت تامکو و تقویت شرکت ایریتک.

جناب آقای دکتر سبحانی دکترای خود را در دانشگاه فولاد مبارکه گرفته است و از این باب دارای فضیلت که البته فضیلت چیزی جز مسئولیت برتر نیست و امیدوارم ایشان در بازخوانی و رفع انحراف از تألیفات موفق باشند و اینجانب بنمایندگی از طرف همه دست اندرکاران این تألیف برای موفقیت ایشان دعا می‌کنم.

 

 محمد حسن عرفانیان آسیایی